Personuppgiftsbehandling (hur vi behandlar dina personuppgifter)

Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskriften är en behandling o.s.v.

Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även Word-filer och Excel-filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar dina uppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter är Läkarlabbet Medical Consulting Stockholm AB.

De enda uppgifter som kommer tredje part part till del är kontaktuppgifter kopplade till tidbokning som själva svarar för sin personuppgiftshantering. Samtliga medicinska och biologiska uppgifter hanteras exklusivt av Läkarlabbet Medical Consulting Stockholm AB av personal som är bunden av lagföreskriven tystnadsplikt.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.

För att ta del av våra tjänsteerbjudanden behöver vi normalt uppgifter från dig som namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, och faktureringsadress.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

Varför vi behandlar dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig. Behandling av personuppgifter sker även för att  vi ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster som vi ingått avtal med dig om. Om du kontaktar oss via webb kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom lagring.

Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen.

Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Läkarlabbet Medical Consulting Stockholm AB på den adress som anges nedan under ”kontakt”. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Läkare Jakob Dahlén AB på den adress som anges nedan under ”kontakt”. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Kontakt

Kontaktinformation:

info@lakarlabbet.se